ອຈ.ປທ.ນ. ວັນນິສາ ທຳມະຈັກ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ

 

Curriculum Vitae of Vannisa Thammachak

Address:
Faculty of Economics and Business Management
Department of Accountancy, Deputy Director
Dongdok Campus, Vientiane Capital City,
Mobile: (+856-20-54932892)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Name: Vannisa Thammachak, Assist. Prof., MBA.
Now is Studing PHD in business Administration, NUOL
Major: business Administration (International Program)
Date of Birth: October 25,1977
Place of birth: Sisavath village, Chanthabury, Vientiane Capital
Nationality: Lao

Marital Position: Married, three children
Current Position: Deputy Director
Education:
 Bachelor in Business Administration (BBA) National University of
Lao 2001
 Attended in International Export Export Promotion and Marketing
For Handicrafts, Traditional Products and Tourism Related
Products and Services, by Ministry of Foreign Affairs,
Singapore,2003
 Master of Business Administration, Kasetsart International
University MBA (KIMBA), Thailand, 2006
 Certificate of Training on Entrepreneurship Education, November
2006 and 2007
 Lao Chamber of Professional Accountants (LCPA), 2007
 Certificate of Training in Enterprise management Development
Adviser, December 2007
 Certificate of Training in Principle of International Accounting,
March 2016
 Certificate of Training in International Accounting, March 2016
 Certificate of Training in International Standards on Auditing,
December 2019 in Singapore
 Certificate of Training in International Standards on Auditing,
December 2016

 Certificate of Training in Corporate Governance, November 2022
Professional Development
 Text-Book writing and Training of Trainer for four Universities of
Lao PDR, support by project SSHEP, ADB
 Text-Book writing International Marketing, FEB 2018
 ສາ້ງເອກະສານການສດິສອນ ໃນລະດບັ ປ ຕີຫຼາຍວຊິ າເຊັ່ັນ: ຄນ ້ຄວາ້ ແລະ ວິ
ໃຈ, ນະໂຍບາຍພາສີແລະ ອາກອນ, ກວດສອບ, ບນັຊລີະຫວາັ່ ງປະເທດ.
Work Experience
1 Date: 2002-2004

Employer: Department of Business
Position: ອາຈານສອນ

2 2004-06 ສກຶສາຕັ່ ໃນລະດບັປະລນິຍາໂທ
3 Date: 2006-2014

Employer: Academic Division, FEB
Position: ຮອງພະແນກວຊິ າການ

4 2007 ຈບ CPA ລນ
້ 8
5 Date: 2006-2014

Employer: Academic Division, FEB
Position: ຮອງພະແນກວຊິ າການ

6 Date: 2014-present

Employer: Department of Accountancy
Position: ຮອງພາກວຊິ າການບນັຊ,ີ ຮບັພິຊອບວຽກງານວຊິ າການ

7 2018 ເຖງິປະຈບ

ນັ ຮບັພິຊອບວຽກງານປະລນິ ຍາໂທ, ຫວ ຫນາ້ສາຂາ

Research Work
ຂ ມູນ້ ຜນ ງານຄນ ້ຄວາ້ຜາັ່ ນມາ
1. ສກຶສາການດາ ເນນີງານຂອງຈນິດາຫດັຖະກາ
2. ຄນ
ນະພາບການບ ລິການຂອງຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ ລຫິ ານທລ

ະກດິ ທັ່ີມຕີັ່

ນກັສກຶສາ ຄສບ
3. ປດັໃຈທັ່ີມຜີນ ໃນການຄດັເລືອກລກູ ຄາ້ຂອງບ ລສິ ດັ Big4
4. ການກຽມຄວາມພອມ້ ຂອງນກັສກຶສາ 13 ຄະນະ ໃນການອອກສຕູັ່ ະຫຼາດແຮງງານ
5. ຄວາມຕອງ້ການໃນການພດັທະນາຄວາມຮທາງ ູ້ ການບນັຊຂອງ ີ ທະນາຄານກາ້ນຄາ້
6. ຄວາມພອມ້ ຂອງນກັບນັຊ ີແລະ ນກັກວດສອບໃນການປະຕບິດັວຽກງານທາງບນັຊ ີ
7. ທງັຊັ່ນີາ ບດ ນກັສກຶສາ ປະລນິຍາຕ ີ43 ບດ ແລະ ຜຊູ້ ວຍັ່ ນາ ພາບດ ປ ໂທ 14
ບດ .

Main Menu