ຮສ.ປອ. ໄຊພອນ ກອງມະນີລາ

ຮອງຄະນະບໍດີ

 

 • ລະດບັ ການສຶກສາ:
 • ປະລິນຍາເອກ:ການບ˚ລິຫານທຸລະກິດ
 • ຈບົ ປະລິນຍາໂທ:ບ˚ລິຫານທຸລະກິດ (ຍຸດທະສາດທາງການເງິນ)ຈບົ ປະລນຍາຕ:ີິ ວິສະວະກາ˚ ໄຟຟ້າສື່ ສານ ແລະ ການບລຫິ˚        ານທລະຸ                  ກດິ ລະຫວື່າງປະເທດ
 • ການສຶກສາດ້ານການບນັ ຊີ:ທື່ ີປກສາບນຶ                         ັ ຊີ ລນຸ້                       6,  CPA Australia 2010
 • ຕາ˚ ແໜື່ງສາຍລດັ :ຮອງຫວົ ໜ້າພາກວິຊາການບນັ ຊີ
 • ສະຖານທື່ີເຮັດວຽກ: ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບ˚ລິຫານທຸລະກິດ
 • ວິຊາທື່ີສອນ.
 1. ພາສາອງັ ກດສາິ ˚ ລບັ ນກັ ບນັ ຊີ
 2. ວິທີການຄນ້ົ ຄວ້າວິທະຍາສາດແລະ ສະຖຕຕສາິິ                              ˚

 

 1. ການລາຍງານການເງິນ
 2. ການກວດສອບ ແລະ ຄວບຄຸມພາຍໃນ

ຄ້ວາທື່ ີຜື່ານມາ ແລະ ປະຈຸບນັ .

 1. Corporate Financing and Performance of SMEs: The Moderating Effects of Ownership Types and Management Styles. Malaysian Management Review, 42, No. 2 (July- December), pp. 119-133.
 2. Financial Performance of Founder-Managed and Professionally Managed Firms: An Empirical Analysis of Lao Trading The Journal of International Development and

Cooperation, Vol. 14, No. 1, pp. 13-25.

 

 1. Management Style as Moderator of the Relationship between Small Firm Financing and Performance: An Application to Lao Trading Firms. Globsyn Management Journal, Vol. 2, No. 1, pp. 1-9.
 2. Inter-firm Cooperation and Firm performance: An Empirical Study of Lao Garment Industry International Journal of Business and Management, Vol. 4, No. 5, pp. 3-17.
 3. The Impact of Innovation on Export Behavior: An Empirical Analysis of Lao Garment Firms. China-USA Business Review, Vol. 8, No. 6, pp. 30-37.
 4. Determinants of Subcontracting in Lao Garment Contemporary

Management Research, Vol. 5, No. 3, pp. 273-286.

 1. Innovation, Export Performance and Profitability of Lao Garment

International Journal of Economics and Management, Vol. 3, No. 2, pp. 225-236.

 1. Determinants of Subcontracting and Firm Performance: Evidence from Lao Garment Industry Asia Pacific Management Review, Vol. 15, No. 1, pp. 97-112.
 2. Family Business Lao Academic Journal, Vol. 12, No. 2, pp. 13-28.

 

 
   
 1. SMEs and Financial Performance in Lao PDR: A Case of Lao Trading Proceeding Paper in FEBM-JICA Conference: Vientiane, Lao PDR, August 17, 2007.
 2. Management Style as Moderator of the Relationship between Small Firm Financing and Performance: An Application to Lao Trading Firms. Proceeding Paper in 3rd UNITEN International Business Management Conference: Melaka, Malaysia, December 16-18, 2007.
 3. Family Business Performance: An Empirical Analysis of Lao Trading SMEs. Proceeding Paper in International Conference on Global Research in Business and Economics: Bangkok, Thailand, December 27-29, 2007.
 4. Impact of Inter-firm Cooperation on Performance: The Case of Garment Industry Cluster in Vientiane Capital City, Lao PDR. Proceeding Paper in International Conference on Asian Regional Policy: Takasaki City University of Economic. Takasaki City, Japan March 5, 2008.
 5. Determinants of Subcontracting in Lao Garment Proceeding Paper in International Conference on Business and Information: Seoul, South Korea, July 7-9, 2008.
 6. On the Relationship Between Innovation and Export Behavior: An Empirical Investigation of Lao Garment Firms. Proceeding paper in The 11th International Convention of the East Asian Economic Association (EAEA11): Manila, Philippines, November 15-16, 2008.
 7. Explaining Determinants of Product and Process Innovations in Low-Tech Industry: Evidence from Lao Garment Industry. Proceeding paper in 19th Japan Society for International Development Conference: Hiroshima Shudo University, Hiroshima City, Japan, November 22-23, 2008.
 8. The Role of the Government Policy on Industrial Development in Lao PDR: The Case of Garment Industry. Proceeding Paper in the 5th International Symposium on Asian Regional Policy: Takasaki City University of Economic. Takasaki City, Japan October 23, 2009.
 9. The Development of Logistics in Lao Proceeding Paper in International Conference on the Innovative Logistics Management: Bremen, Germany, November 24, 2014.
 10. Liberalization of Accounting Professional Service through Mutual Recognition

in Lao PDR. Proceeding Paper in Symposium

Industrial Clusters in Asia as China+ 1 and Thailand+1: Osaka University of Economics, Japan October 23, 2015.

 1. Financial Proceeding Paper in Structure Features of Financial Development in 10 ASEAN Countries. Beijing, China: 5-8, April, 2017.
 2. The Impact of Management Accounting toward Firm Working

Paper in Faculty of Economics and Business Management, 2010.

 1. The Benefits of Railway Vientiane-Kunming. Research Paper, National

University of Laos. Supported by Chinese Embassy: 2016.

 1. ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຜະລິດຜ້າໃໝຄບົ ວງົ ຈອນຢື່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສງັ ຄມົ ແຫື່ງຊາດ ສະບບັທີ 7: 2011-2015.
 2. ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຂະແໜງຕດັ ຫຍິບໃນການຫັດເປັນອຸດສາຫະກາ˚ແລະ ທັນ


 

Main Menu