​ອຈ.ປທ. ວິລະໄຊ ພອນແກ້ວ

ຫົວໜ້າພະແນກວິຊາການ

 

ປະຫວັດອາຈານ

 • ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ອຈ.ປທ ວິລະໄຊ ພອນແກ້ວ  

ວັນເດືອນປີເກີດ: 25/06/1977

  ບ້ານຍູ່ປັດຈຸບັນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ຫ້ອງພະແນກວິຊາການ, ຄສບ

ຕໍາແໜ່ງລັດ: ຫົວໜ້າພະແນກວິຊາການ

ເບີໂທ: 020-52595515  

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ວິຊາທີ່ສອນ
 1.  ເສດຖະສາດຈຸລະພາກຂັ້ນສູງ
 2.  ເສດຖະສາດການວິເຄາະໂຄງການ
 3.  ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ
 4.  ການວາງແຜນ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ
 • ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສຶກສາ (ເອົາຕາມໃບປະກາດ: ສາຂາ, ປີຈົບ ແລະ ປະເທດ)

- ລະດັບປະລິນຍາຕີ: ສາຂາເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ປີ 2001, ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ, ປະເທດໄທ

- ລະດັບປະລິນຍາໂທ: ສາຂາເສດຖະສາດທົ່ວໄປ, ປີ 2006, ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ

 • ຂໍ້ມູນດ້ານຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ
 1. ສຶກສາ "ອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງສັງຄົມ ແລະສ່ວນບຸກຄົນຂອງການລົງທຶນທາງການສຶກສາຂອງ ຄະນະເສດຖະສາດແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ"
 2. Country Assessment Report of Lao PDR for Logistics Development Study of the Greater Mekong Sub-region North-South Economic Corridor, ADB project,
 • ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສົນໃຈໃນອານາຄົດ:
 1. ການວາງແຜນ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຄິດໄລ່ອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງໂຄງການຕ່າງໆ
 2. ຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາໃນດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການພັດທະນາ, ການສຶກສາ, ການເງິນ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆMain Menu