ອຈ.ປອ. ໄຄສີ ສຣິດທິລາດ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສຶກສາ

  • ລະດັບປະລິນຍາເອກ: ສາຂາເສດຖະສາດເງິນຕາ, 2014-2018,

 

  • ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດ-ການເງິນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ (ສປ ຈິນ)

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຝຶກອົບຮົບ

  • Income distribution, Wealth Distribution and Central Bank Policy at London School of Economics (LSE), London, United Kingdom 28, Feb 2020
  • Digital Economy Youth Summit, Robinson College, University of Cambridge, London, United Kingdom 01, Feb 2020
  • The 1st Bank of Lithuania Invited Lecture Series, “Learning and Expectations Formation in Macroeconomics and Finance", Bank of Lithuania, Lithuania 27-29, Nov 2019
  • The 2nd International Conference on Environmental and Energy Engineering (IC3E 2018), Xiamen, China  1 – 3 March 2018,The 4th International Conference on Industrial Economics System and Industrial Security Engineering (IEIS 2017) in Beijing, China  24-27, July 2017
  • International symposium on econometrics analysis, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian, China 23-25, Feb 2015
  • Research Methodology for Master’s Degree Students in CLMT , Mekong Institute, Khonkaen , Thailand 1-28, Mar 2013
  • The Teacher Training Course on Environmental & Resource Economic , Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA 14-23, Feb, 2011

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ

————————————————————————————————                                                                                                                               

   

Detail Task Assigned

Work Undertaken That Best Illustrates Capability To Handle The Tasks Assigned

Project Name

Evaluate the impact of monetary policy on the National Developed Planning performance of the Lao PDR.

Year

2022

Location

Lao PDR

Client

The National Assembly of Lao the Lao PDR and Asia Foundation

Main Project feature

Analyze the impact of monetary policy on economic development, and stability

Position Held

Researcher

Activities Performed

Design proposal, data collection, writing report, and presentation

Project Name

Midterm Review of AEC Blueprint 2015-2020

Year

2021

Location

Lao PDR

Client

Ministry of Commerce and GIZ

Main Project feature

Review AEC Blueprint,  and report to the Ministry

Position Held

Researcher

Activities Performed

Design questionnaire, data collection, writing report, and presentation

Project Name

 Institutions for Knowledge Intensive Development: Economic and Regulatory Aspects in South-East Asian Transition Economies (IKID)

Year

2020

Location

Estonia

Client

European Commission Horizon 2020

Main Project feature

Enhance research capacity building for South-East Asia nations

Position Held

Researcher

Activities Performed

Training, assistant lecturer, data collection, data analysis, write research paper

Project Name

The Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region’s Governance and Development (YLCMG)

Year

2019

Location

China

Client

Fudan-Guangxi Institute of Maritime Silk Road and Regional Development, China

Main Project feature

Focus on revision of preliminary report of tourism cooperation mechanism in Lancang-Mekong Region

Position Held

researcher

Activities Performed

Conduct field survey, data collection, data analysis, write policy report

Project Name

Social Impact Monitoring and Vulnerability Assessment (SIMVA)

Year 

2019

Location

Laos

Client

Mekong River Commission (GMS)

Main Project feature

Social Impact Monitoring and Vulnerability Assessment (SIMVA)

Position Held

Researcher

Activities performed

Conduct field survey, data collection, data analysis, write policy report

Project Name

Mekong Institute – New Zealand Ambassador’s Scholarship (MINZAS)

Year

2013

Location

Thailand

Client

Mekong Institute, Khonekaen, Thailand

Main Project feature

The project is art of capacity-building program to enhance the research skills of young researchers in the GMS countries.

 

Position Held

Exchange researcher

Activities Performed

Training participant, write research paper 

Project Name

Human Resource Development for Market Economy (HRDME) Project

Year

2011 and 2013

Location

Lao PDR

Client

Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Main Project feature

SME survey in Lao PDR

Position Held

Lead field survey

Activities Performed

Coordinate with GIZ, Team leader for SME field survey in the southern of Laos, Check questionnaire,

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ

Google Scholar URL: https://scholar.google.com/citations?user=SZd6dU0AAAAJ&hl=en&oi=ao

       
  TITLE
 
 
CITED BY
YEAR
The impact of monetary policy on economic development: Evidence from Lao PDR
K Srithilat, G Sun, M Thavisay
Global Journal of Human-Social Science 17 (2), 9-15
62 2017
Inflow determinants of foreign direct investment
V Khamphengvong, E Xia, K Srithilat
Human Systems Management 37 (1), 57-66
12 2018
Arsenic in drinking water: overview of removal strategies and role of chitosan biosorbent for its remediation
A Ayub, K Srithilat, I Fatima, NM Panduro-Tenazoa, I Ahmed, MU Akhtar, ...
Environmental Science and Pollution Research 29 (43), 64312-64344
11 2022
The relationship between inflation, exchange rate, and currency substitution: Evidence from panel vector error correction model approach
K Srithilat, G Sun, T Chanthanivong, M Thavisay
International Journal of Economics and Financial Issues 8 (2), 79
10 2018
The relationship among FDI, trade openness and economic growth: Empirical evidence from lao PDR
V Khamphengvong, XIA Enjun, K Srithilat
2017 4th International Conference on Industrial Economics System and …
9 2017
Carbon dioxide emissions and the prospects for Lao PDR’s economic self-development
S Xaisongkham, S Phonasa, K Srithilat, H Yuan
Human Systems Management 38 (2), 111-123
3 2019
The Effect of Monetary Policy on Economic Growth in Lao PDR
K Srithilat, T Khamthoummabounmy, V Lienpaserth, P Chanthavixay, ...
Int. J. Econ. Financ. Issues 12 (1), 67-74
2 2022
The impact of monetary policy on economic development: Evidence from Lao PDR
G Sun
 
2 2017
Solar-light-driven and magnetically recoverable doped nano-ferrite: An ideal photocatalyst for water purification applications
M Rashid, W Hassan, M Aadil, HH Somaily, NM Mahdi, R Lataef, AG Taki, ...
Optical Materials 135, 113192
1 2023
Cross-Country Investigation of the Impact of Trade Openness and FDI on Economic Growth: A Case of Developing Countries
V Dalaseng, XY Niu, K Srithilat
Int. J. Sci. Bus 9, 49-73
1 2022
The Impact of Foreign Direct Investment on Environmental Quality in ASEAN Countries
P Sitthivanh, K Srithilat
Journal of Resources, Energy and Development 18 (1-2), 27-40
1 2021
Cross-Country Investigation of the Impact of Trade Openness and FDI on Economic Growth: A Case of Developing Countries
X Niu
 
  2022
Lancang-Mekong Regional Tourism Cooperation Mechanism: Towards A Regional Frame from Lao PDR perspective
M Boungnarasy
 
  2022
The Impact of AFTA on Trade Openness, and Foreign Direct Investment: The Empirical Evidence from Lao PDR
S Outtanasith, K Srithilat
International Journal of Science and Business 16 (1), 142-152
  2022
The Assessment of Carbon Dioxide (CO2) Adsorption and Spatial Biomass Distribution Mapping in the Reservoir of Hinboun Hydropower Project
S Phoummixay, BB Mallik, T Khampasith, V Somchay, K Phouphavanh, ...
Journal of Mathematical Sciences & Computational Mathematics 3 (1), 127-133
  2021
THE EFFECT OF MONETARY POLICY ON ECONOMIC GROWTH IN ASEAN COUNTRIES
K THANGTHONG
 
  2019
Determinant of FDI inflow from Asian Economies to Lao PDR
V Khamphengvong, E Xia, K Srithilat
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 146 (1), 012081
  2018
The Impact of Monetary Policy on Economic Development: Evidence from
PDR Lao
 
  2017
Laos's COVID-19 Recovery Pathways
P Kyophilavong, K Srithilat

Main Menu