ລາຍຊື່ ຄູທີ່ປຶກສາ ແລະ ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ

ສາຂາເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ, ສາຂາເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນພາກລັດ, ແລະ ສາຂາການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
ອາຈານທີ່ປຶກສາຫຼັກ      
ສາຂາເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ, ສາຂາເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນພາກລັດ, ແລະ ສາຂາການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຄູທີ່ປຶກສາ ການນຳພາບົດ ນຳພາຫຼັກ ນຳພາຮ່ວມ
1 ສຈ.ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ ຄູທີ່ປຶກສາ 7  
2 ຮສ.ປອ. ບຸນມີ ອິນທະເກສອນ ຄູທີ່ປຶກສາ    
3 ຮສ.ປອ. ບຸນເລີດ ວັນນະລາດ ຄູທີ່ປຶກສາ    
4 ຮສ.ປອ. ອາໄລ ພົນວິໄຊ ຄູທີ່ປຶກສາ    
5 ຮສ.ປອ. ວິຣິຍະສັກ ສີສຸພັນທອງ ຄູທີ່ປຶກສາ    
6 ຮສ. ກ້າ ໄຟດ່າງລໍເບຣຍຢາວ ຄູທີ່ປຶກສາ    
7 ອຈ.ປອ. ນາງ ມູນິກ ບຸນຍະລາສີ ຄູທີ່ປຶກສາ    
8 ອຈ.ປອ. ເກື່ອງຄຳ ສີແສງນາມ ຄູທີ່ປຶກສາ    
9 ອຈ.ປອ. ນາງ ບົວສອນ ແສງສຸລິວົງ ຄູທີ່ປຶກສາ    
10 ອຈ.ປອ. ວິສັນສັກ ຄຳແພງວົງ ຄູທີ່ປຶກສາ    
11 ປອ. ໄຄສີ ສຣິດທິລາດ ຄູທີ່ປຶກສາ    
12 ຮສ.ປອ. ນາງ ແສງຈັນ ຈັນທະເສນ ຄູທີ່ປຶກສາ    
13 ຮສ. ອູ່ຄຳ ສີສຸນົນທ໌ ຄູທີ່ປຶກສາ    
14 ຮສ. ບຸນທອນ ສຸຂະວົງ ຄູທີ່ປຶກສາ    
15 ປອ. ຈັນ​ຜາ​ສຸ​ກ ວິ​ດາ​ວົງ ຄູທີ່ປຶກສາ    
16 ປອ. ນາງ ທານຕາວັນ ມະໂນລົມ  ຄູທີ່ປຶກສາ    
17 ປອ. ນາງ ຈັນສາຖິດ ຈະເລີນຜົນ ຄູທີ່ປຶກສາ    
18 ປອ. ທະນົງຊາຍ ສຸກຄຳທັດ ຄູທີ່ປຶກສາ    
19 ປອ. ນາງ ທິບໄຕຍາ ສີດາວົງ ຄູທີ່ປຶກສາ    
20 ປອ. ສິດທິຣົດ ຣາຊາພົນ ຄູທີ່ປຶກສາ    
ອາຈານຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ      
ສາຂາເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ, ສາຂາເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນພາກລັດ, ແລະ ສາຂາການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ ການນຳພາບົດ ນຳພາຫຼັກ ນຳພາຮ່ວມ
1 ອຈ.ປທ. ຄຳນີກອນ ສີປະເສີດ ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ    
2 ອຈ.ປທ. ນາງ ທັດນິຍົມ ສຸກສອນ ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ    
3 ອຈ.ປທ. ນາງ ວາດສະໜາ ຈັນທະນະສິນ ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ    
4 ອຈ.ປທ. ນາງ ນີວັນ ສາຍນາວົງ ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ    
5 ອຈ.ປທ. ນາງ ອານິຕາ ພົມມະຫາໄຊ ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ    
6 ອຈ.ປທ. ນາງ ກ້ຽງຄຳ ຄຳວິລາວັນ ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ    
7 ອຈ.ປທ. ໄວຍົດ ຫຼຽນປະເສີດ ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ    
8 ອຈ.ປທ. ວິລະໄຊ ພອນແກ້ວ ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ    
9 ອຈ.ປທ. ຄຳພັນ ພົມມະຈັນ ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ    
10 ອຈ.ປທ. ນາງ ວາດສະໜາ ເດດລືໄຊ ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ    
11 ອຈ.ປທ. ທະນູໄຊ ວໍລະວົງ ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ    
         

Main Menu